Θέμα: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 034KE

  • Post category:blog
  • Post comments:0 Comments


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.2021 Απόφασης
με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «eΛιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 –
Κωδικός 034KE (ΑΔΑ:97ΟΟ46ΜΤΛΡ-ΘΤΠ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με Α.Π.
1816/276/A2/19.03.2021 και 2143/319/A2/02.04.2021.
Συγκεκριμένα, η παράγραφος του σημείου 8 της Απόφασης:
«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00
με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 05/04/2021 ώρα 15:00.»
αντικαθίσταται, ως εξής:
«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00
με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 06/04/2021 και ώρα 15:00.»
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.2021 με
θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «eΛιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 –
Κωδικός 034KE (ΑΔΑ:97ΟΟ46ΜΤΛΡ-ΘΤΠ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με
Α.Π. 1816/276/A2/19.03.2021 και 2143/319/A2/02.04.2021.
Γ. Η παρούσα παράταση της Πρόσκλησης της Δράσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ
www.espa.gr, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev.gov.gr και του ΕΦΕΠΑΕ
www.efepae.gr.
Δ. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και το Γραφείο
Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, τηλεφωνική
ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση και email επικοινωνίας
infoepan@mou.gr, καθώς και από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

Leave a Reply