Εφαρμογές Έρευνας & Ανάπτυξηs

Νέα μέσα, νέα προϊόντα, νέες προκλήσεις που προκύπτουν μέσα από την έρευνα.
H αλληλεπίδραση του προϊόντος και του αγοραστή είναι γνώση που η Impact
συνεχώς βελτιώνει μελετώντας τις τάσεις της αγοράς.
Αποτέλεσμα ισχυρός αντίκτυπος. Άλλωστε για αυτό δεν γίνονται όλα?

  • Mass Media Efficiency (Αποδοτικότητα Μέσων)
  • New Media Research And Development (Έρευνα & Ανάπτυξη Νέων Μέσων)
  • New Products Development Support (Υποστήριξη Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων)
  • Shopper Behavior Studies (Μελέτες Συμπεριφοράς Αγοραστικού Κοινού)
  • Market Trends Studies (Μελέτες Τάσεων της Αγοράς)